Szkolenie

Szkolenie w Jednostce Strzeleckiej 1001 Bełchatów

Program szkolenia strzelców w jednostce realizowany jest w III etapach:

Etap I

Szkolenie unitarnekandydackie (6 miesięcy) obejmuje:
 • musztrę i regulaminy,
 • szkolenie chemiczne (podstawy),
 • podstawowe szkolenie strzeleckie,
 • szkolenie fizyczne,
 • ogólne wiadomości o jednostce i jej patronie.

Po zaliczeniu okresu unitarnego i złożeniu uroczystego przyrzeczenia (nabór wiosenny  3 maja, nabór jesienny  11 listopada) strzelcy przechodzą właściwe szkolenie ogólnowojskowe.

Etap II

Szkolenie ogólnowojskowe obejmuje naukę z zakresu:
 • topografii,
 • obrony przeciwchemicznej,
 • szkolenie fizyczne,
 • taktykę ogólnowojskową,
 • szkolenie strzeleckie,
 • szkolenie z zakresu alpinistyki miejskiej,
 • szkolenie sanitarne,
 • naziemne szkolenie spadochronowe,
 • marsze kondycyjne,
 • szkolenie saperskie,
 • szkolenie z zakresu łączności,
 • szkolenie przeciwpożarowe,
 • podstawowe szkolenie z zakresu walki wręcz.

Po zaliczeniu etapu szkolenia ogólnowojskowego (1215 miesięcy) strzelcy poddawani są szkoleniu specjalistycznemu.

Etap III

Szkoleniem specjalistycznym objęci są przede wszystkim strzelcy, którzy ukończyli szkolenie ogólnowojskowe z oceną co najmniej dobrą i posiadają cechy dowódcze.

Szkolenie specjalistyczne obejmuje:
 • rozbudowane szkolenie taktyczne z zakresu rozpoznania oraz działań specjalnych,
 • bytowanie,
 • kursy ratowników pierwszej pomocy,
 • kursy instruktorów strzelectwa sportowego,
 • kursy walki wręcz (różne style walki),
 • kursy spadochronowe,
 • kursy instruktorów górskich,
 • kursy płetwonurków.


Funkcje i stopnie

Strzelcy po ukończeniu szkolenia podstawowego i złożeniu przyrzeczenia, mianowani są na stopień strzelca, co wiąże się z uzyskaniem praw i obowiązków strzeleckich. Szkolenie ogólnowojskowe jest okresem po zakończeniu którego (ocena dobra) mają możliwość awansu - mianowania na kolejny stopień (starszy strzelec).

Jeżeli chodzi o szkolenie specjalistyczne daje to starszym strzelcom możliwość dalszego awansu (stopień sekcyjnego i drużynowego). Jednostka szkoli w ten sposób swoich przyszłych dowódców drużyn. Kadrą na szkoleniu kandydackim są wyróżniający się strzelcy po ukończonym okresie szkolenia ogólnowojskowego (starsi strzelcy) i ukończonym kursie specjalistycznym.
Szkolenie ogólnowojskowe prowadzą strzelcy którzy ukończyli szkolenie specjalistyczne z ogólną oceną bardzo dobrą (sekcyjni, drużynowi) i okres ich służby jest większy niż 3 lata.

Kursy i szkolenia specjalistyczne prowadzą instruktorzy, w przypadku szkolenia rozpoznawczego obecni bądź byli żołnierze Jednostek Wojskowych o tymże profilu szkolenia (pododdziały rozpoznawcze 6 BD-SZ, 25 DKP oraz pododdziałów rozpoznawczych WP), w przypadku kursów wyspecjalizowani instruktorzy tych służb (GOPR, Aeroklubu, LOK, itp.) Ponadto wszyscy instruktorzy posiadają odpowiednie uprawnienia Ministerstwa Edukacji Narodowej (wychowawców i kierowników).

Opracował mł. insp. Marcin Plisiecki